30%
قیمت اصلی 789/000 تومان بود.قیمت فعلی 549/000 تومان است.
31%
قیمت اصلی 798/000 تومان بود.قیمت فعلی 547/000 تومان است.
22%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 175/000 تومان است.