13%
قیمت اصلی 275/000 تومان بود.قیمت فعلی 240/000 تومان است.
20%
قیمت اصلی 243/600 تومان بود.قیمت فعلی 195/000 تومان است.
10%
قیمت اصلی 60/915 تومان بود.قیمت فعلی 55/000 تومان است.
22%
قیمت اصلی 335/000 تومان بود.قیمت فعلی 260/000 تومان است.
18%
قیمت اصلی 153/000 تومان بود.قیمت فعلی 125/000 تومان است.
23%
قیمت اصلی 125/600 تومان بود.قیمت فعلی 97/000 تومان است.