7%
قیمت اصلی 93/100 تومان بود.قیمت فعلی 87/000 تومان است.