14%
قیمت اصلی 1/235/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/059/000 تومان است.
16%
قیمت اصلی 768/500 تومان بود.قیمت فعلی 647/000 تومان است.