16%
قیمت اصلی 3/985/000 تومان بود.قیمت فعلی 3/350/000 تومان است.