16%
قیمت اصلی 2/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/980/000 تومان است.