29%
قیمت اصلی 357/000 تومان بود.قیمت فعلی 254/000 تومان است.
67%
قیمت اصلی 180/700 تومان بود.قیمت فعلی 60/000 تومان است.
74%
قیمت اصلی 346/000 تومان بود.قیمت فعلی 90/000 تومان است.