56%
قیمت اصلی 50/000 تومان بود.قیمت فعلی 22/000 تومان است.