22%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 175/000 تومان است.