27%
قیمت اصلی 2/950/000 تومان بود.قیمت فعلی 2/150/000 تومان است.