12%
12%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.
13%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 195/000 تومان است.
29%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.