26%
قیمت اصلی 385/000 تومان بود.قیمت فعلی 285/000 تومان است.
30%
قیمت اصلی 359/000 تومان بود.قیمت فعلی 252/000 تومان است.
16%
قیمت اصلی 185/000 تومان بود.قیمت فعلی 155/000 تومان است.