27%
قیمت اصلی 75/000 تومان بود.قیمت فعلی 55/000 تومان است.