6%
قیمت اصلی 248/000 تومان بود.قیمت فعلی 234/000 تومان است.
16%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 189/000 تومان است.
13%
قیمت اصلی 470/000 تومان بود.قیمت فعلی 409/000 تومان است.