43%
قیمت اصلی 2/985/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/699/000 تومان است.
12%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.