13%
قیمت اصلی 98/000 تومان بود.قیمت فعلی 85/000 تومان است.
12%
قیمت اصلی 39/900 تومان بود.قیمت فعلی 35/000 تومان است.