23%
قیمت اصلی 2/058/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/580/000 تومان است.