17%
قیمت اصلی 2/098/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/747/000 تومان است.