2%
قیمت اصلی 68/300 تومان بود.قیمت فعلی 67/000 تومان است.
21%
قیمت اصلی 170/000 تومان بود.قیمت فعلی 135/000 تومان است.
21%
قیمت اصلی 170/000 تومان بود.قیمت فعلی 135/000 تومان است.