20%
قیمت اصلی 245/000 تومان بود.قیمت فعلی 195/000 تومان است.
19%
قیمت اصلی 257/000 تومان بود.قیمت فعلی 209/000 تومان است.
28%
قیمت اصلی 235/000 تومان بود.قیمت فعلی 169/000 تومان است.