39%
قیمت اصلی 3/795/000 تومان بود.قیمت فعلی 2/299/000 تومان است.
7%
قیمت اصلی 1/560/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/450/000 تومان است.
26%
قیمت اصلی 1/350/000 تومان بود.قیمت فعلی 997/000 تومان است.
12%
قیمت اصلی 1/698/500 تومان بود.قیمت فعلی 1/489/000 تومان است.
13%
قیمت اصلی 3/750/000 تومان بود.قیمت فعلی 3/250/000 تومان است.