20%
قیمت اصلی 278/500 تومان بود.قیمت فعلی 223/000 تومان است.
41%
قیمت اصلی 245/000 تومان بود.قیمت فعلی 145/000 تومان است.