27%
قیمت اصلی 185/000 تومان بود.قیمت فعلی 135/000 تومان است.