44%
قیمت اصلی 695/000 تومان بود.قیمت فعلی 387/000 تومان است.
19%
قیمت اصلی 989/000 تومان بود.قیمت فعلی 799/000 تومان است.
12%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.
34%
قیمت اصلی 1/950/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/285/000 تومان است.
32%
قیمت اصلی 1/395/000 تومان بود.قیمت فعلی 950/000 تومان است.