44%
قیمت اصلی 695/000 تومان بود.قیمت فعلی 387/000 تومان است.
34%
قیمت اصلی 1/950/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/285/000 تومان است.
29%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.