33%
قیمت اصلی 1/789/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/197/000 تومان است.
24%
قیمت اصلی 1/698/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/298/000 تومان است.