33%
قیمت اصلی 1/789/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/197/000 تومان است.