44%
قیمت اصلی 695/000 تومان بود.قیمت فعلی 387/000 تومان است.
29%
قیمت اصلی 690/000 تومان بود.قیمت فعلی 489/000 تومان است.
52%
39%
قیمت اصلی 485/000 تومان بود.قیمت فعلی 295/000 تومان است.
12%
12%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.
12%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.
33%
قیمت اصلی 1/498/000 تومان بود.قیمت فعلی 997/000 تومان است.