12%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.