52%
قیمت اصلی 660/000 تومان بود.قیمت فعلی 319/000 تومان است.
22%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 175/000 تومان است.
12%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.
33%
قیمت اصلی 1/498/000 تومان بود.قیمت فعلی 997/000 تومان است.