25%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 147/000 تومان است.