51%
قیمت اصلی 110/700 تومان بود.قیمت فعلی 54/000 تومان است.
22%
قیمت اصلی 89/000 تومان بود.قیمت فعلی 69/000 تومان است.
49%
قیمت اصلی 205/800 تومان بود.قیمت فعلی 105/000 تومان است.
16%
قیمت اصلی 278/500 تومان بود.قیمت فعلی 233/500 تومان است.