7%
قیمت اصلی 160/000 تومان بود.قیمت فعلی 149/000 تومان است.
20%
قیمت اصلی 243/600 تومان بود.قیمت فعلی 195/000 تومان است.
38%
قیمت اصلی 420/000 تومان بود.قیمت فعلی 259/000 تومان است.