50%
قیمت اصلی 299/000 تومان بود.قیمت فعلی 149/000 تومان است.
39%
قیمت اصلی 555/000 تومان بود.قیمت فعلی 339/000 تومان است.
45%
قیمت اصلی 545/000 تومان بود.قیمت فعلی 299/000 تومان است.
50%
قیمت اصلی 299/000 تومان بود.قیمت فعلی 149/000 تومان است.
28%
قیمت اصلی 289/000 تومان بود.قیمت فعلی 209/000 تومان است.
10%
قیمت اصلی 220/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.