10%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 175/000 تومان است.
57%
قیمت اصلی 276/000 تومان بود.قیمت فعلی 120/000 تومان است.
41%
قیمت اصلی 184/000 تومان بود.قیمت فعلی 109/000 تومان است.
69%
قیمت اصلی 243/000 تومان بود.قیمت فعلی 75/000 تومان است.
27%
قیمت اصلی 272/000 تومان بود.قیمت فعلی 199/000 تومان است.