93%
قیمت اصلی 1/890/000 تومان بود.قیمت فعلی 139/000 تومان است.
25%
قیمت اصلی 145/000 تومان بود.قیمت فعلی 109/000 تومان است.
28%
قیمت اصلی 220/000 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.