26%
قیمت اصلی 250/000 تومان بود.قیمت فعلی 185/000 تومان است.
48%
قیمت اصلی 65/000 تومان بود.قیمت فعلی 33/900 تومان است.
45%
قیمت اصلی 125/000 تومان بود.قیمت فعلی 69/000 تومان است.
30%
قیمت اصلی 155/000 تومان بود.قیمت فعلی 109/000 تومان است.
41%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 115/000 تومان است.