39%
قیمت اصلی 128/500 تومان بود.قیمت فعلی 79/000 تومان است.
28%
قیمت اصلی 120/000 تومان بود.قیمت فعلی 87/000 تومان است.
27%
قیمت اصلی 116/800 تومان بود.قیمت فعلی 85/700 تومان است.