10%
قیمت اصلی 165/000 تومان بود.قیمت فعلی 149/000 تومان است.
26%
قیمت اصلی 800/000 تومان بود.قیمت فعلی 595/000 تومان است.
32%
قیمت اصلی 125/000 تومان بود.قیمت فعلی 85/000 تومان است.
30%
قیمت اصلی 60/000 تومان بود.قیمت فعلی 41/900 تومان است.
30%
قیمت اصلی 60/000 تومان بود.قیمت فعلی 41/900 تومان است.