21%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 155/000 تومان است.
27%
قیمت اصلی 258/400 تومان بود.قیمت فعلی 189/000 تومان است.
30%
قیمت اصلی 199/900 تومان بود.قیمت فعلی 139/000 تومان است.
30%
قیمت اصلی 227/600 تومان بود.قیمت فعلی 159/000 تومان است.
53%
قیمت اصلی 459/000 تومان بود.قیمت فعلی 217/000 تومان است.