24%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 149/000 تومان است.
10%
قیمت اصلی 546/000 تومان بود.قیمت فعلی 489/000 تومان است.
14%
قیمت اصلی 439/000 تومان بود.قیمت فعلی 379/000 تومان است.
29%
قیمت اصلی 195/000 تومان بود.قیمت فعلی 139/000 تومان است.
18%
قیمت اصلی 365/000 تومان بود.قیمت فعلی 298/000 تومان است.