17%
قیمت اصلی 1/989/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/659/000 تومان است.
28%
قیمت اصلی 1/285/000 تومان بود.قیمت فعلی 925/000 تومان است.
17%
قیمت اصلی 2/098/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/747/000 تومان است.
16%
قیمت اصلی 695/000 تومان بود.قیمت فعلی 585/000 تومان است.
20%
قیمت اصلی 1/607/500 تومان بود.قیمت فعلی 1/286/000 تومان است.