22%
قیمت اصلی 1/585/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/235/000 تومان است.
18%
قیمت اصلی 1/450/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/195/000 تومان است.
24%
قیمت اصلی 2/490/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/899/000 تومان است.
20%
قیمت اصلی 2/995/000 تومان بود.قیمت فعلی 2/399/000 تومان است.
13%
قیمت اصلی 3/039/000 تومان بود.قیمت فعلی 2/638/000 تومان است.
23%
قیمت اصلی 3/890/000 تومان بود.قیمت فعلی 2/990/000 تومان است.