31%
قیمت اصلی 2/185/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/497/000 تومان است.
26%
قیمت اصلی 1/150/000 تومان بود.قیمت فعلی 847/000 تومان است.
36%
قیمت اصلی 685/000 تومان بود.قیمت فعلی 435/000 تومان است.