13%
قیمت اصلی 2/750/000 تومان بود.قیمت فعلی 2/385/000 تومان است.
15%
قیمت اصلی 2/795/000 تومان بود.قیمت فعلی 2/385/000 تومان است.
16%
قیمت اصلی 3/985/000 تومان بود.قیمت فعلی 3/350/000 تومان است.
17%
قیمت اصلی 3/217/500 تومان بود.قیمت فعلی 2/675/000 تومان است.
22%
قیمت اصلی 765/000 تومان بود.قیمت فعلی 599/000 تومان است.
14%
قیمت اصلی 1/235/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/059/000 تومان است.
16%
قیمت اصلی 768/500 تومان بود.قیمت فعلی 647/000 تومان است.