18%
قیمت اصلی 3/066/000 تومان بود.قیمت فعلی 2/499/000 تومان است.
25%
قیمت اصلی 2/125/000 تومان بود.قیمت فعلی 1/599/000 تومان است.