22%
قیمت اصلی 179/000 تومان بود.قیمت فعلی 139/000 تومان است.
27%
قیمت اصلی 1/150/000 تومان بود.قیمت فعلی 835/000 تومان است.
17%
قیمت اصلی 1/200/000 تومان بود.قیمت فعلی 995/000 تومان است.
27%
قیمت اصلی 230/000 تومان بود.قیمت فعلی 169/000 تومان است.