33%
قیمت اصلی 220/000 تومان بود.قیمت فعلی 147/000 تومان است.
54%
قیمت اصلی 149/000 تومان بود.قیمت فعلی 69/000 تومان است.