47%
قیمت اصلی 110/700 تومان بود.قیمت فعلی 59/000 تومان است.
15%
قیمت اصلی 64/300 تومان بود.قیمت فعلی 54/900 تومان است.
22%
قیمت اصلی 225/000 تومان بود.قیمت فعلی 175/000 تومان است.