26%
قیمت اصلی 120/000 تومان بود.قیمت فعلی 89/000 تومان است.
25%
قیمت اصلی 130/000 تومان بود.قیمت فعلی 97/000 تومان است.